เงื่อนไขการรับประกันการเปลี่ยนสินค้า

กรณี ที่สินค้าที่ได้ซื้อ มีปัญหาจากตัวสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต  สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า หากพ้นกำหนดนี้ บริษัทฯ จะรับเคลมสินค้าตามขั้นตอนปกติ

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า

สถานที่ส่งสินค้าเคลม

บริษัท เจ.อี.ดับบลิว.แมนเนจเม้นท์ จำกัด
297  อาคารหวั่งหลี  ชั้น7  ยูนิตดี  ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก กทม.10500 โทร. 02-635-6575  Fax. 0-2635-6576    (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.)

ขั้นตอนการส่งเคลมสินค้า

 • กรุณานำหลักฐานการซื้อทุกครั้งที่ส่งเคลมสินค้า เช่น บิลใบเสร็จที่ซื้อจากร้านค้า
 • นำหลักฐานใบรับประกันสินค้าที่อยู่ในคู่มือมาแสดงด้วย ทุกครั้ง
 • นำสินค้าที่จะเคลมพร้อมอุปกรณ์เสริม อาทิ สายชาร์ท อะแดปเตอร์  มาให้ครบ (ถ้าเป็นไปได้ทั้งหมดรวมกล่องบรรจุสินค้า
 • กรอกรายละเอียดอาการที่บกพร่อง ชำรุดของสินค้า และรายละเอียด ชื่อ และ เบอร์ติดต่อของผู้ใช้งานโดยละเอียดในแบบฟอร์มแจ้งส่งซ่อม
 • สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน
 • หลังจากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งอาการที่ชำรุด, ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)  และแจ้งนัดวันซ่อมเสร็จและกำหนดวันให้มารับสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ภาย ใต้ระยะเวลาของการ รับประกัน    บริษัทฯ อาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัทฯ -  หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะเริ่มนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของบริษัทฯ
 • สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายที่อยู่นอกข่ายการรับประกัน หรือ สินค้าที่หมดประกันแล้ว


การรับประกันที่ถือเป็นโมฆะตามเงื่อนไข

 • สินค้า ไม่มี void รับประกันของบริษัทฯ หรือไม่มี หมายเลขเครื่องสินค้า (S/N) หรือสติ๊กเกอร์ของบริษัทฯ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ
 • สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซม โดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
 • สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ น้ำ อาหาร ความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป
 • สินค้า ที่เสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด การตกกระแทกแตกหัก เสียหาย การใช้สายชาร์ตของสินค้าอื่น ฯลฯ มีผลให้สินค้าเสียหาย เป็นต้น